شبکه بهداشت و درمان نکا
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
آموزشگاه بهورزي

مقدمه :

تأمين و ارتقاء سلامت فرد فرد جامعه هدفي است كه از سالها پيش از سوي مديران ارشد نظام سلامت در جهت نيل به ارائه خدمات در دور ترين نقاط كشور طراحي شده است. اين برنامه با بكارگيري افرادي به نام بهورز كه مناديان بهتر زيستن در روستاها مي باشند موجب افزايش اميد به زندگي اقشار جامعه روستايي گرديده است.

 

 

 

 

مركز آموزش بهورزي در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت كشور، با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارت­هاي كافي و بازآموزي بهورزان و كاركنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني ايجاد شده است.

در نظام شبكه مركز آموزش بهورزي كه وظيفه تربيت بهورز را بر عهده دارد جايي پر اهميت و حساس است؛ اهميت آن در اين است كه جمعي از فرزاندان محروم ترين نقاط كشور براي خدمت به مردم همان نواحي توسط كساني كه قاعدتاً بايد از دلسوزي كافي برخوردار باشند تربيت مي شوند.

جايگاه اين مركز در سيستمPHC ،تأمين مراقبت­هاي اوليه با توجه به شرايط جغرافيايي، سنت­هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني مي­باشد. ارزش اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي و درماني ايجاب مي­نمايد كه با استفاده از تجارب قبلي خود و ساير كشورهاي جهان ضمن رعايت آداب و سنن فرهنگي جامعه روش مناسب براي برآوردن نيازهاي اساسي بهداشتي درماني مردم بخصوص در مناطق روستايي و محروم بكار گرفته تا نيازمنداناين خدمات بتوانند در داخل يك نظام منسجم از ضروري ترين مراقبت هاي بهداشتي و درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.

در نظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تماس جامعه با واحد هاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني است.
خانه بهداشت واحدي است روستايي كه زير نظر مركز بهداشتي درماني متبوعه اداره مي شود. عوامل خدمت در اين خانه ها بهورزان بومي هستند كه برابر مجموعه ضوابط مقررات انتخاب،پذيرش و تربيت مي شوند .  
فراگير بهورزي در طول مدت آموزش خود با مربيان مركز آموزش بهورزي پيوندي دائمي و تعيين كننده دارد از آنان تعليم مي گيرد، توسط آنان هدايت مي شود و با راهنمايي آنان براي خدمت به جامعه ساخته مي شود.

مشخصات كاركنان آموزشي مركز آموزش بهورزي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعاليت

سابقه خدمت

(سال)

داراي پست سازماني از

فارغ‌التحصيل رشته

آخرين مدرك تحصيلي

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

غير ثابت

ثابت

در مركز آموزش بهورزي

كل سنوات

خارج از محل خدمت

محل خدمت

 

*

9

21

 

*

 

كارشناس مامايي

كارشناس ارشد مديريت آموزشي

مدير مركز آموزش بهورزي

حميرا اميني

1

 

*

19

26

 

*

كارشناس بهداشت عمومي

مربي مبارزه با بيماريها

عليرضا هاشمي

2

 

*

15

20

 

*

كارشناس مامايي

مربي ماما

معصومه پورحسين

3

 

*

9

19

 

*

كارشناس بهداشت عمومي

مربي بهداشت خانواده

سليمه خاني عمران

4

*

 

3

16

*

 

كارشناس بهداشت محيط

مربي بهداشت محيط

محمدرضا مطلوبي

5

*

 

2

7

*

 

كارشناس پرستاري

مربي پرستاري

مليحه عباسي

6

 

 

 

 

 

 

دوره هاي پذيرش بهورزي در شهرستان نكا 
شهرستان نكا در سال 1375پس از جدايي از شهرستان بهشهر، 10 دوره پذيرش بهورزي داشته كه نتيجه آن به شرح زير مي باشد :

 

 

 

 

 

وظايف عمده مركز آموزش بهورزي:

·       آموزش و تربيت بهورزان كه شامل دو مرحله پذيرش و تربيت بهورز مي­باشد.

پذيرش بهورز:

كه با تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور: مدير آموزش بهورزي، كارشناس مسئول گسترش مركزبهداشت شهرستان، رئيس مركز بهداشت شهرستان ومسئول كارگزينيمركز بهداشت شهرستان انجام مي پزيردكه ترتيب انجام فعاليت­ها به شرح ذيل مي باشد:

- تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

- بررسي پست­هاي بلاتصدي بهورزي

- اعلام نياز و تعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي

- توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خانه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم،‌ شوراي اسلامي،‌معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير، مربيان و كارشناسانواحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

- برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

- اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد، خانه بهداشت،‌ مراكز بهداشتي درماني، اماكن عمومي و غيره

- جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون

- تائيد بومي بودن و محل سكونت داوطلبان

- برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش                                            

-اعلاماسامي پذيرفته­شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركزآموزشبهورزي                                   
- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز صورت مي گيرد.

تربيت بهورز:

 • اجراي برنامه­هاي آموزش نظري- عملي و كارآموزي و تربيت حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي
 • برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهايي
 • تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي
 • تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 • برپايي اردوهاي علمي، فرهنگي، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان
 • اجراي آموزش عملي و كارآموزي كمكهاي اوليه و ... در بيمارستان
 • تأمين امور رفاهي دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري

·       بر گزاري دوره هاي آموزشي

اين دوره ها براي رفع كاستي هاي دانشي، مهارتي و نگرشي كاركنان ارائه مي گرددكه در اين ميان مركز آموزش بهورزي متولي بر نامه هاي بازآموزي رده هاي مياني و بهورزان مي باشد.

·       بر گزاري دوره­هاي بدو خدمت

اين دوره ها با توجه به اهميت آموزش نيروهاي بدو خدمت در سازمان طراحي مي گردد.

·       بر گزاري دوره هاي بازآموزي

به دليل وجود بر نامه هاي ادغام يافته در سيستم بهداشتي درماني با هدف ارتقاء دانش، مهارت و ايجاد بينش جديد در كار كنان با همكاري ساير واحد هاي ستادي اجرا مي شود.

·       بر گزاري دوره هاي آموزش مراقبين سلامت (دولتي و خصوصي)

·       مشاركت كار كنان مركز شامل مدير و مربيان در كميته هاي تخصصي تشكيل يافته در سطح مركز بهداشت شهرستان

·       نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت اجرايي

·       شناخت راه كارها و جهت گيري هاي آموزشي

·       برگزاري جلسات ماهيانه شوراي مربيان در جهت اتخاذ تصميمات آموزشي، بررسي وضعيت دانش آموزان و ...

وظايف شوراي مربيان

·       تصميم گيري در مورد تشويق ، تنبيه، اخراج و نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان بهورزي، تغيير محل كارآموزي و ...

·       تصميم گيري بمنظور راهنمايي در مورد حل مشكلات فردي و اجتماعي دانش آموزان بهورزي

·       تصميم گيري در مورد حل مشكلات فني و اداري مركز

·       ارزيابي عملكرد مركز با توجه به مهارت بهورزان در خانه هاي بهداشت و برنامه ريزي براي ارتقاء عملكرد مركز

·       تصميم گيري در مورد انتخاب بهورز نمونه

·       برنامه ريزي براي ارتقاء عملكرد مربيان با تشكيل كارگاههاي آموزشي و بازديد از ساير استانها

·       تنظيم برنامه هاي علمي ،فرهنگي ،اجتماعي براي دانش آموزان بهورزي

·       بررسي ساير مسايلي كه نياز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پيشنهاد رئيس يا اعضاء شورا

·       تصميم گيري در مورد نحوه آموزش بهورزان شاغل و ساير پرسنل و نحوه مهارت آموزي آنان

·       تنظيم برنامه هاي علمي  فرهنگي، اجتماعي براي دانش آموزان

·       تنظيم بر نامه هاي آموزشي و اجراي آن

·       مشاركت در اجراي برنامه هاي ادغام يافته در سيستم

·       انجام پژوهشهاي كاربردي و نظارت بر انجام فرايندهاي ارتقاء كيفيت

·       مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي آموزشي،ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليلي نظرات

·       طراحي، برنامه ريزي و اجراي بر نامه هاي آموزشي غيرحضوري

·       نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي، دانش آموزي و اجرايي

  

ساير وظايف مركز آموزش بهورزي                                                       

 • تشكيل شوراي بهورزي
 • حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت و استان
 • مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني
 • نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و بازخورد به مدير مركز مربوطه
 • مشاركت در امور اداري بهورزان (ارزشيابي ساليانه، ارتقاء شغلي، تغيير عنوان و ... )
 • ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان
 • برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحدهاي ستادي
 • انتخاب بهورز و مربي نمونه
 • مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • همكاري با فصلنامه بهورز، جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نياز سنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز
 • برنامه­ريزي جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه و تحليل كارگاه­هاي برگزار شده
 • مشاركت در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان)

مراحل انجام برگزاري بازآموزي ساليانه 

1-انجام نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطلاعات ماندگار از دوره هاي برگزار شده جهت بهورزان با همكاري واحدهاي ستادي

2-  اعلام نتايج نيازسنجي ها به واحدهاي ستادي

3- دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان

4- تطبيق نيازهاي واحدها با نياز واقعي بهورزان و شرايط موجود

5- برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

6- نظارت و ارزشيابي كلاسها و كارگاههاي برگزار شده بر اساس چك ليست ( تهيه طرح درس، پيش آزمون و پس آزمون، نحوه تهيه سئوالات، انتخاب مربي و ... )

7- ارزشيابي دوره هاي آموزش در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهادها و تعيين نارسائيها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش

8- تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف وترجمه كتب و مجلات و مقالات علمي

9- مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سيمينارهاي آموزشي و ازشيابي آنها و تجزيه وتحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي

10- بررسي سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت

11- شناسايي استرات‍‍ژيها و جهت گيريهاي آموزشي

12- بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب

13- انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي اموزشي اجرا شده در سطح آموزش و اجرا

14- بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت

15- تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي

16- تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب

17- شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به ساير رده ها

1395/10/16
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal